Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25507 E. , 2017/15919 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25507 E. , 2017/15919 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389955
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25507 E. , 2017/15919 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, senetlerin taşınmaz satım sözleşmesi kapsamında teminat olarak verildiğini takibin ve ödeme emrinin iptalini istediği, mahkemece itirazların reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda; takibe konu bonoların alacaklı ile borçlu arasında yapılan satım sözleşmesi kapsamında verildiği çekişmesizdir. Borçlunun satım sözleşmesinin iptali için İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtığı, alacaklının da karşı dava olarak sözleşmenin feshi davası açtığı ve sözleşmenin feshine ilişkin dava açılmışsa da davanın derdest olduğu verilmiş bir karar olmadığından senetlerin bedelsiz kalmadığını beyan ettiği ve davaların derdest olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, takibe konu bononun sözleşme kapsamında verildiği, alacaklının kabulü ile çekişmesiz hale gelmiş olup, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olduğu, sözleşme kapsamındaki edimlerin yerine getirilip getirilmediği senetten doğan alacağın varlık ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirdiği anlaşılmıştır.
O halde; mahkemece takibin İİK'nun 169/a maddesi geregince borca itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları