12. Hukuk Dairesi 2016/25408 E. , 2017/15715 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25408 E. , 2017/15715 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:29

12. Hukuk Dairesi 2016/25408 E. , 2017/15715 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
09/02/2012 tarih ve 1691 yevmiye ile konulan hacizden sonra 28/01/2014 tarihinde yapılan satış talebi üzerine 29/01/2014 tarihinde 1.000,00-TL. satış avansı yatırıldığı bu talebin icra müdürlüğünce kabulüne gerek olmadığı dikkate alınarak söz konusu haczin düşmediği ve bu yönde verilen şikayetin reddi kararında isabetsizlik bulunmadığı görülmüştür.
Öte yandan, Hukuk Genel Kurulu'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E., 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın, borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur.
Somut olayda,... İli ... İlçesi, ...Mahallesinde ... 110 ada 15 parsel sayılı taşınmaza şikayete konu takip dosyasından icra müdürlüğünce (şikayete konu karar tarihi itibariyle) 09/02/2012, 23/12/2013 ve 14/12/2015 tarihinde hacizler konulduğu, 25/04/2012 tarihinde ise taşınmazın takip borçluları..., ..., ...ve ... tarafından şikayetçi 3. kişi ...'ya satışının yapıldığı, dolayısıyla ikinci ve üçüncü haciz tarihi itibariyle taşınmazın şikayetçi adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
23/12/2013 tarih ve 15901 yevmiye ile konulan haciz ile 14/12/2015 tarih ve 18471 yevmiye ile konulan haciz tarihinde taşınmazın, tapuda, takip borçluları adına kayıtlı olmayıp şikayetçi adına kayıtlı olduğu sabit ve tartışmasız olduğuna göre, mahkemece, bu yöndeki şikayetin kabulü ile şikayete konu icra memuru işleminin kısmen iptaline ve 3. kişinin taşınmaz mülkiyetini iktisap tarihinden sonra konulan bahsi geçen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, bu konudaki istemin de reddine yönelik hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla