12. Hukuk Dairesi 2016/25334 E. , 2017/15831 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25334 E. , 2017/15831 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:31

12. Hukuk Dairesi 2016/25334 E. , 2017/15831 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, borcun diğer takip borçlusu tarafından ödenmesine rağmen haciz esnasında kendilerinin de ödeme yapmak zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle söz konusu ödemenin iadesi talebinin reddi kararın iptalini istediği, mahkemece; borca karşılık ödeme yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 818. maddesinin göndermesiyle çekler hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 724. maddesine göre kambiyo senetlerinde “müteselsil borçluluk” esası vardır. Senette imzası bulunan herkes, hamile karşı müteselsilen sorumludur.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 163. maddesinde; "Alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. Borçluların sorumluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam eder" hükmüne yer verilmiştir. Şu halde; borç müteselsil olduğunda alacaklı, isterse borçluların hepsini birden takip ve dava edebileceği gibi bunların içinden dilediği birini veya birkaçını takip veya dava edebilir. Alacaklının seçimlik hakkı vardır ve alacaklının bu hakkı borç tamamen ödeninceye kadar devam eder.
Yine aynı Kanun'un 166/1. maddesinde; "Borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmişse, bu oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda borçlulardan biri tarafından yapılan ifa oranında diğer borçluların da borçları sona erecek olup fazla ödenen para var ise İİK 361. maddesi uyarınca geri istenmesi mümkündür.
O halde somut olayda, müteselsil borçlu Hüseyin Durgun tarafından takip borcunun ödendiği belirtildiğinden, mahkemece, takip borcu ile adı geçen dava dışı borçlunun ödediği miktar dikkate alınmak suretiyle borcun sona erip ermediği tespit edilerek, fazla ödenen miktar varsa bunun iadesinin istenebileceği değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla