12. Hukuk Dairesi 2016/25301 E. , 2017/15870 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25301 E. , 2017/15870 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:32

12. Hukuk Dairesi 2016/25301 E. , 2017/15870 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ...,... Huzurevi Ltd. Şti.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından 12 adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlular vekilinin, takibe konu senetlerin, teminat senedi olduğu iddiasıyla takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, iddianın İİK'nun 169/a maddesinde yazılı belgelerle ispat edilemediği gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği görülmüştür.
T.T.K.’nun 776/1-f maddesi gereğince senette düzenlenme yerinin yazılı olması gereklidir. Aynı Kanunun 777/4. maddesine göre ise, düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Düzenlenme yeri olarak idari birim adı (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Somut olayda, takibe dayanak yapılan bonolardan 05.12.2015 vadeli yirmi bin TL bedelli bono haricinde kalan on bir adet bonoda, düzenlenme yeri gösterilmediği gibi, düzenleyen ...'in adı ve soyadı yanında idari birim olarak düzenlenme yerinin de yazılı olmadığı görülmektedir. Senetlerde, ayrıca düzenlenme yerinin yazılı olmadığı durumlarda, ancak senetleri düzenleyenin ad ve soyadı yanında idari birim olarak düzenlenme yerinin yazılı olması hali, bu zorunluluğu giderecek olup, senetlerin aval hanesinde kaşesi bulunan Rüya ... Ltd. Şti.'nin kaşesi altında yazılı olan "Beykoz" ibaresi, TTK.nun 776/1-f maddesinde öngörülen düzenlenme yeri koşulunun yerine getirildiği sonucunu doğurmaz.
Bu durumda, mahkemece, takibe dayanak yapılan bonolardan 05.12.2015 vadeli yirmi bin TL bedelli bono haricinde kalan on bir adet senet yönünden kambiyo vasfında olmadıkları gerekçesi ile İİK'nun 170a maddesi uyarınca re'sen takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla