12. Hukuk Dairesi 2016/25296 E. , 2017/15873 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25296 E. , 2017/15873 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:32

12. Hukuk Dairesi 2016/25296 E. , 2017/15873 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu .... Office hakkında temlikname ve... Club üyeliğine ilişkin sözleşmeden kaynaklanan üyelik aidatların tahsili için genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, şikayetçi ...Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi vekili icra mahkemesine başvurusunda; muhatabı takip borçlusu şirket olan tebligat zarfı üzerinde şikayetçi şirket adresinin yazılı olması nedeni ile şirket çalışanı tarafından sehven kabul edildiğini, bilahare tebligat evrakını icra dairesine iade ettiklerini, müvekkili şirket ile bu dosyanın muhatabı olan "...Office"nin birbirinden farklı ve bağımsız tüzel kişilikler olduğunu, müvekkilinin güncel adresinin tebligat yapılan adres olup, bu unvanı taşıyan tüzel kişilikle ilgisi bulunmadığını, "...."in 2008 yılı itibarı ile kapatılmış bir irtibat ofisi olduğunu, tebligatın borçlunun yetkili temsilcisine yapılmaması ve Tebligat Kanunu'nun 12. maddesindeki prosedür işletilmek yerine tebligatın şikayetçi şirkete bırakılması nedeniyle tebligatın usulsüz olduğunu, şikayetçi şirket adresine tebliğ edilen ödeme emri iptal edilmedikçe alacaklının şirket adresine hacze gelme olasılığı bulunduğundan, tebligatın usulsüzlüğüne dair bu şikayette ve ödeme emrinin iptalinin istenmesinde müvekkili şirketin hukuki menfaati bulunduğunu ileri sürerek ödeme emrinin usulsüz olması nedeniyle iptaline karar verilmesini istediği, mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin kabulü ile tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Şikayetçinin istemi, salt ödeme emri tebligatının usulsüzlüğü iddiası ile tebliğ tarihinin düzeltilmesine ilişkin olmayıp, kendisi ile ilgisi olmayan ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan takip borçlusu adına düzenlenen, ancak kendi ticaret sicil adresine gönderilen tebligatın iptali talebidir.
Somut olayda, takibin, borçlu sıfatı ile ...Office aleyhine başlatıldığı, ödeme emri tebligat mazbatasında da ...Office'in muhatap gösterildiği,ancak tebliğin, şikayetçi şirketin ticaret sicil adresinde 05.04.2013 tarihinde şirket çalışanına yapıldığı anlaşılmıştır.
Takipte borçlu olarak gösterilen ......... Office'in, merkezi ...'de bulunan bir irtibat ofisi olduğu ve irtibat bürosunun 17.03.2008'de kapatıldığı Ekonomi Bakanlığı'nın 29.05.2013 tarih ve 38023 sayılı yazısından anlaşılmıştır. Şikayetçi şirketin ise, ödeme emri tebligatının yapıldığı adreste faaliyet gösteren, Türkiye'de ticaret sicile kayıtlı bir şirket olduğu, dosyada mevcut... Sicil Müdürlüğü yazıları ile sabittir. Bu durumda, şikayetçi şirket ile takip talebinde borçlu olarak gösterilen irtibat bürosunun aynı tüzel kişiliğe sahip olmadıkları, takibin şikayetçi hakkında başlatılmadığı anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece takip ile ilgisi olmayan şikayetçi üçüncü kişinin ticaret sicil adresine çıkarılan ödeme emri tebligatının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tebliğ tarihinin düzeltilmesi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla