12. Hukuk Dairesi 2016/25287 E. , 2017/15878 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25287 E. , 2017/15878 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:33

12. Hukuk Dairesi 2016/25287 E. , 2017/15878 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlu belediyenin, Tariş Tarım Kooperatifleri Birlikleri ...Şube Müdürlüğü'nce bildirilen ve kooperatif nezdinde bulunan harcamalara katılım payının 5393 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince haczedilemeyeceğini ve 6552 sayılı Yasa uyarınca haciz tatbikinden önce haczi kabil mal bildiriminde bulunulmasının istenerek haczin gösterilecek bu mal üzerinde uygulanması gerektiğini ileri sürerek hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin süre aşımından reddine karar verildiği görülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/9. maddesinde; "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" hükmü yer almaktadır.
5393 sayılı Kanun'un 15.maddesi uyarınca ileri sürülecek haczedilmezlik şikayeti, bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olup İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca borçlu belediye tarafından süresiz olarak yapılabilir.
O halde, mahkemece, haczin kaldırılmasına ilişkin şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla