12. Hukuk Dairesi 2016/25265 E. , 2017/15836 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25265 E. , 2017/15836 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:33

12. Hukuk Dairesi 2016/25265 E. , 2017/15836 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu ... hakkında genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinin kesinleşmesinden sonra, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda; kendisinin de miras hissesinin bulunduğu taşınmazın, borçlu ağabeyi ...'a murisi babası ...'dan intikal edecek hisseye haciz konulduğuna ilişkin icra müdürlüğü yazısının 31.10.2015 tarihinde tebliğ edildiğini, borçlu ... tarafından mirasın reddine ilişkin mahkeme kararının dikkate alınmaksızın konulan miras hisse haczinin hukuki olmadığını ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece; borçlu ...'ın murisinin mirasını reddi nedeniyle mirasçılık sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.
HMK'nun dava şartlarını düzenleyen 114/1. maddesinin (h) bendinde, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmasının gerektiği ifade edilmiştir. TMK'nun 611/1. maddesinde ise; ''Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse, onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer'' hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05.11.2015 tarih ve 2015/493 E.- 554 K. sayılı kararıyla, muris ...ın mirasının yasal mirasçılarından borçlu ... tarafından reddedildiğinin tespitine karar verildiği ve anılan kararın 01.12.2015 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Yukarıda değinilen TMK'nun 611/1. maddesi uyarınca mirası reddeden borçlunun miras payının, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi yasal mirasçılarına geçeceği kuşkusuzdur.
O halde, mahkemece, borçlu ...'ın mirası reddinden sonra, borçlunun miras payının, şikayetçi kardeşi ...'a intikal edip etmeyeceği araştırılarak ve dolayısıyla şikayetçinin, konulan haczin kaldırılmasına yönelik şikayette bulunmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı tesbit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla