Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25257 E. , 2017/15464 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25257 E. , 2017/15464 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 488279
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25257 E. , 2017/15464 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, borçlunun, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süresi içinde icra mahkemesine müracaat ederek, takip konusu bonoda kefil veya aval olarak bir imzasının bulunmadığını, imzanın kendisine ait olduğu düşünülse bile şirketi temsilen atıldığından herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ileri sürerek takibin iptali ile %20'den az olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesini talep ettiği, mahkemece davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Mahkemece, muteriz borçlu ...'nin takip konusu bononun düzenlenme tarihi itibariyle şirketi temsile yetkili olup olmadığının ticaret sicilinden sorularak, borçlunun şirket yetkilisi olmaması halinde, senetteki imzaların adı geçen borçluya ait olup olmadığının tespiti yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları