12. Hukuk Dairesi 2016/25214 E. , 2017/15750 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25214 E. , 2017/15750 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:34

12. Hukuk Dairesi 2016/25214 E. , 2017/15750 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR : BORÇLULAR : ..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1) Borçlu ...’ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu ...’ın temyiz itirazlarının (REDDİNE);
2) Borçlu ... ve Gıda Sanayi ve... Ticaret A.Ş.’nin temyiz itirazlarına gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlular vekili icra mahkemesine başvurarak, sair itirazları yanında takipte talep edilen faiz oranının fahiş olduğu, müvekkillerinin çek tazminatı ve komisyonundan sorumlu olmadığı yönünde itirazlar da ileri sürmesine rağmen mahkemece bu iddialar hakkında bir karar verilmediği görülmüştür.
HMK'nun 297. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde de, hükmün, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri içermesi gerektiği, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
Borçlu şirket icra mahkemesine başvurusunda, takipte talep edilen faiz oranının fahiş olduğunu ve çek tazminatı ile komisyonundan sorumlu olmadığını da ileri sürmüş olup, anılan talepler konusunda mahkemece herhangi bir değerlendirme yapılmadan sonuca gidilmiş olması, yukarıda değinilen HMK'nun 297. maddesi hükmüne aykırıdır.
Mahkemece, borçlu şirketin, takipte talep edilen faiz oranının fahiş olduğunu ve çek tazminatı ile komisyonundan sorumlu olmadığı yönündeki iddiaları hakkında bir karar verilmesi gerekirken, sözü edilen istemler incelenmeksizin ve bu konularda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeksizin eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu ... ve Gıda Sanayi ve ... Ticaret A.Ş.’nin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla