12. Hukuk Dairesi 2016/25199 E. , 2017/15840 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25199 E. , 2017/15840 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:34

12. Hukuk Dairesi 2016/25199 E. , 2017/15840 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, borçlu ...'nin, şikayetçi üçüncü kişi...Pazarlama İletişim ve Tanıtım Hizm. AŞ.'de çalışması nedeniyle, alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, şikayetçi işverene, borç bitinceye kadar borçlunun almakta olduğu ücret, prim, nema ve ikramiyelerinin 1/4'ünün, teminatlarının tamamının haczi için 12.11.2015 tarihli maaş haciz müzekkeresinin gönderildiği, şikayetçi şirketin, haciz müzekkeresine ilişkin tebligatın Tebligat Kanununun 21. maddesine aykırı tebliğ edildiğini ileri sürerek tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 25.01.2016 olarak düzeltilmesi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, davacının takip dosyasında taraf sıfatı bulunmadığından hakkında çıkarılan tebligat nedeniyle takibe itirazının gereksiz ve geçersiz olduğu gerekçesiyle reddine karar verildiği görülmüştür.
Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK'nun 355. maddesine göre, icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretinin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren, bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve icra dairesinin haciz bildirimine göre, borç bitinceye kadar haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356. maddesi gereğince, yukarıda anılan madde hükümlerine uymayanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355. maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356. maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.
Yukarıda belirtildiği üzere, şikayetçi üçüncü kişiye gönderilen maaş haciz müzekkeresinin tebliğ tarihi itibariyle şikayetçinin hukuki sorumluluğu başlayacağından, haciz müzekkeresi tebligatı usulsüzlüğünün tespiti ve dolayısıyla tebliğ tarihinin düzeltilmesi durumunda, şikayetçinin, İİK'nun 356. maddesi gereğince sorumluluğunun doğup doğmayacağı sübuta erecek olduğundan şikayetçinin şikayette hukuki yararı bulunmaktadır.
O halde mahkemece, haciz müzekkeresinin usulsüz tebliğ edildiğine ilişkin şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, takip dosyasında taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre şikayetçinin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla