12. Hukuk Dairesi 2016/25178 E. , 2017/16438 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25178 E. , 2017/16438 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:36

12. Hukuk Dairesi 2016/25178 E. , 2017/16438 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine dört adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlunun takibin kesinleşmesinden sonra çeklerin 6 aylık zamanaşımına uğradığını ileri sürerek İİK'nun 71/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca icranın geri bırakılması talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmektedir.İİK'nun 59. maddesinde “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62. maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder” hükmüne yer verilmiş olup, aksi halde talep hükümsüz kalır.
Somut olayda, 10 örnek ödeme emri borçluya 30.12.2011 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Alacaklının, talep edildiğini iddia ettiği ve bu taleplerin yapıldığına ilişkin olarak da icra müdürlüğünce "aslı gibidir" onayı yapılmış suretlerini sunduğu 28.06.2012 tarihli 89/1. haciz ihbarnamesi, 15.05.2013 tarihli 89/1. haciz ihbarnamesi ve 19.06.2014 tarihli 89/1. haciz ihbarnamesi ile ilgili işlemlere ilişkin takip dosyasında herhangi bir talep ve karar evrakına rastlanmadığı gibi, yine takip dosyasının incelenmesinde, bu haciz işlemleri için masraf yatırıldığına dair tahsilat makbuzlarının da dosya içerisinde bulunmadığı görülmektedir. Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK'nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmemiş olup, en son haczin talep edildiği 11.03.2014 tarihi ile 30.09.2014 tarihli haciz talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından, çeklerin ibraz sürelerinin bitim tarihleri itibariyle geçerli olan 6 aylık zamanaşımı süreleri dolmuştur.O halde, 11.03.2014 ile 30.09.2014 tarihleri arasında zamanaşımını kesen bir işlem yapılmadığından, mahkemece, borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla