Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25131 E. , 2017/15735 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25131 E. , 2017/15735 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 390330
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25131 E. , 2017/15735 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının (REDDİNE);
2) Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurarak, sair şikayet ve itirazlarının yanında meskeniyet şikayetinde de bulunduğu, mahkemece, borçlunun şikayete konu taşınmazda fiilen oturmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
Borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunabilmesi için, bizatihi haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu evde oturması gerekmediği gibi, birden fazla evi var ise, istediği taşınmazla ilgili haczedilmezlik şikayetinde bulunmasına engel bir yasal düzenleme de mevcut değildir.
O halde, mahkemece, meskeniyet şikayetinin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları