Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25054 E. , 2017/15887 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25054 E. , 2017/15887 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25054 E. , 2017/15887 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun sair temyiz itirazları temyiz edenin sıfatı gözetildiğinde bu hususa ilişkin temyiz itirazları dışında yerinde değil ise de,
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı ve ihtiyati haciz kararının infazının istendiği, borçlu şirketin icra mahkemesine yaptığı başvuruda, ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/659 E. sayılı dosyasından 22/07/2015 tarihinde iflasın ertelenmesi davası kapsamında şirket hakkında tedbir kararı verildiğini, tedbir kapsamında muhafaza ve hacizlerin kaldırılması ve takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, tedbir kararından sonra takip açılmış olduğundan davanın kabulüne ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmiştir.
... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin şikayete konu yapılan 2015/659 E. sayılı ve 22/07/2015 tarihli iflasın ertelenmesi kapsamında verilen tedbir kararı ile “...6183 sayılı Kanun ile yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı şirket hakkında her türlü ihtiyati haciz-ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri de dahil, tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulması” şeklinde karar verildiği görülmüştür.
İcra Müdürlüğünce, daha önce borçlu tarafından 22/02/2016 tarihinde yapılan tedbire ilişkin talepler üzerine takibin durdurulmasına; hacizlerin fekkine ilişkin talebin ise reddine karar verildiği görülmüştür.
Somut olayda, ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen tedbir kararının tarihi 22/07/2015 olup, 10/02/2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı alınmış ve takip 12/02/2016 tarihinde başlatılmıştır. Bu durumda, mahkemece verilen tedbir kararı yorumlanamayacağından dolayı icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmiş olmakla bu karar sonucu itibariyle doğrudur. Ancak verilen tedbirde, ihtiyati hacizle ilgili olarak uygulanmasının durdurulmasına karar verilmiştir.
Şu durumda, ticaret mahkemesinin 22/07/2015 tarihli tedbir kararında ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının da durdurulmasına karar verilmiş olup, ihtiyati haciz kararı ve bu karar kapsamında hacizlerin uygulanması tedbir kararından sonraki tarihli olduğundan mahkemece ihtiyati haciz kapsamında konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları