Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25034 E. , 2017/15892 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25034 E. , 2017/15892 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25034 E. , 2017/15892 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı ve ihtiyati haciz kararının infazının istendiği, borçlu şirketin icra mahkemesine yaptığı başvuruda, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/47 E. sayılı dosyasından 25/01/2016 tarihinde iflasın ertelenmesi davası kapsamında şirket hakkında tedbir kararı verildiğini, tedbir kapsamında muhafaza ve hacizlerin kaldırılması ve takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, tedbir kararından sonra başlatılan takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin şikayete konu yapılan 2016/47 E. sayılı ve 25/01/2016 tarihli iflasın ertelenmesi kapsamında verilen tedbir kararı ile “..6183 sayılı Kanun ile yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı şirket hakkında her türlü ihtiyati haciz-ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri de dahil, tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulması” şeklinde karar verildiği görülmüştür.
İcra müdürlüğünce, daha önce borçlu tarafından 01/02/2016 tarihinde yapılan tedbire ilişkin talepler 02/02/2016 tarihinde değerlendirilmiş ve takibin durdurulmasına; hacizlere ilişkin talebin ise reddine karar verildiği görülmüştür.
Somut olayda, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen tedbir kararının tarihi 25/01/2016 olup, takip 27/01/2016 tarihinde başlatılmış ve aynı tarihte de ihtiyati haciz kararı alınmıştır. Bu durumda, mahkemece verilen tedbir kararı yorumlanamayacağından dolayı icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmiş olmakla bu karar sonucu itibariyle doğrudur. Ancak verilen tedbirde, ihtiyati hacizle ilgili olarak, uygulanmasının durdurulmasına karar verilmiştir.
O halde, 27/01/2016 tarihinde alınan ihtiyati haciz kararı, tedbir kararından sonra olmakla uygulanması mümkün bulunmadığından ihtiyati haczin kaldırılmasına ve takibin iptalinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları