Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25021 E. , 2017/15640 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25021 E. , 2017/15640 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529497
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25021 E. , 2017/15640 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR : BORÇLULAR: ...,...
DAVALILAR : ALACAKLILAR: ... vd.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklılar tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde; borçluların icra mahkemesine başvurularında, Alanya 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/2386 E. sayılı takip dosyasından örnek 7 ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini ileri sürerek usulsüz tebligat şikayetinde bulunduklarını, mahkemece, şikayetin kabulüne, Alanya 1. İcra Müdürlüğünün 2016/1957 E. ve 2016/2386 E. sayılı dosyalarından şikayetçilere gönderilen ödeme emri tebliğ tarihinin 06/04/2016 olarak düzeltilmesine, takibin durdurulmasına, şikayetçiler aleyhine yapılan haciz işlemlerinin iptaline, karar verildiği görülmektedir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ''Taleple Bağlılık İlkesi'' başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; ''Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir'' hükmüne yer verilmiştir.
Kanun'un 297. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde ise; hükmün, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri içermesi gerektiği, aynı maddenin 2. fıkrasında da; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
Somut olayda, borçlular vekili şikayet dilekçesinde her ne kadar Alanya 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1957 E. sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri tebligatının usulsüz olduğundan bahsetse de şikayet dilekçesinin talep, konu ve netice-i talep kısımlarında Alanya 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/2386 E. sayılı dosyasından 15.03.2015 tarihinde tebliğ edilen ödeme emri tebligatlarının tebliğ tarihinin düzeltilmesini talep ettiği görülmüştür.
O halde mahkemece, taleple bağlılık ilkesi gereği borçlular vekilinin talebiyle bağlı kalınarak, yalnızca Alanya 1. İcra Müdürlüğünün 2016/2386 E. sayılı dosyasına yönelik şikayet hakkında karar verilmesi gerekirken, talep dışına çıkılarak şikayete konu yapılmayan Alanya 1. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1957 E. sayılı dosyası yönünden inceleme yapılıp karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları