Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25013 E. , 2017/15622 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25013 E. , 2017/15622 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25013 E. , 2017/15622 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte borçlunun süresi içinde imzaya ve borca itirazda bulunduğu, mahkemece imza incelemesi yaptırıldığı ve alınan bilirkişi raporları sonucunda itirazın reddine karar verilerek borçlu aleyhine tazminat ve para cezasına hükmedildiği görülmektedir.
İİK.nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını, süresinde yapılmış bir itiraz ya da şikayet var ise re’sen inceleyerek takibin iptaline karar verebilir.
6102 sayılı TTK.nun 776/1-f maddesi gereğince senette düzenlenme yerinin yazılı olması gereklidir. Aynı Kanunun 777/4. maddesine göre ise, düzenlenme yeri gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Düzenlenme yeri olarak idari birim adı (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması yeterli olup ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Somut olayda, takibe dayanak yapılan senette TTK.nun 776/1-f. maddesinde zorunlu kılınan düzenlenme yeri bulunmadığı gibi, senedi düzenleyen borçlunun adı ve soyadı yanında da herhangi bir idari birimin belirtilmediği anlaşıldığından, TTK'nun 776/1-f maddesinde öngörülen koşulun oluşmadığı sonucuna varılmalıdır.
Öte yandan, borçlunun İİK.nun 170/a-son maddesi anlamında borcu kısmen veya tamamen kabulü de bulunmadığından, düzenlenme yeri belirtilmeyen takibe konu senedin kambiyo vasfı yoktur.
O halde, mahkemece, İİK'nun 170/a-2. maddesi gereğince re’sen takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları