Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24930 E. , 2017/15953 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24930 E. , 2017/15953 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529323
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24930 E. , 2017/15953 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ..., ..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak ölü ... mirasçıları hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, şikayetçi borçlular icra mahkemesine başvurularında; tereke borca batık olduğundan Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/117 E. sayılı dosyasında mirasın hükmen reddi davası açtıklarını ileri sürerek takibin iptalini talep ettikleri, mahkemece kabul edilip edilmeyeceği bilinmeyen dava nedeniyle takibin iptal edilemeyeceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 170/b maddesi “61 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ve 62 ilâ 72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır” hükmünü içermektedir.
İİK'nun 68/4. maddesinde; "Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir " hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20016/117 E. sayılı dosyasından verilen 25.04.2016 tarihli müzekkere cevapta, dosyanın karar henüz çıkmadığı bildirilmiştir.
Hal böyle olunca, mahkemece, mirasın hükmen reddine dair davanın bekletici mesele yapılması ve bu davanın sonucunun beklenmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları