Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24915 E. , 2017/15943 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24915 E. , 2017/15943 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24915 E. , 2017/15943 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Hukuk davalarında olduğu gibi, icra takibinin taraflarının da taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Yalnız gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır.
Alacaklının genel haciz yoluyla başlattığı takipte borçlu olarak gösterilen T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı’nın ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığından taraf (pasif husumet) ehliyeti yoktur. Taraf ehliyeti ile ilgili olan bu husus, kamu düzenine ilişkin olup süresiz şikayete tabidir ve mahkemece re’sen nazara alınmalıdır.
HMK'nun 124/3. maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4. fıkrasında da; “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan hükmün icra takiplerinde de uygulanması gerekir.
Buna göre alacaklı tarafından tüzel kişiliği olmayan T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı’nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı olmadığından alacaklının HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür.
O halde; mahkemece; talep ettiği takdirde alacaklıya, HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yaparak takibi Milli Savunma Bakanlığı'na yöneltmesi için kesin süre verilmesi, bu sürede taraf değişikliği yapılması halinde ödeme emrinin iptaline, aksi halde taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinden alacaklının talebi olmaksızın “Davanın kısmen kabulü ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı aleyhine Anadolu 16. İcra müd.nün 2015/19088 Esas sayılı dosyasından yapılan takibin iptaline, HMK 124/3 maddesindeki yasal düzenleme ve usul ekonomisi nazara alınarak aynı takip dosyasından Milli Savunma Bakanlığı aleyhine takibin devamı ile Milli Savunma Bakanlığı yönünden ödeme emri tanzimine ve tebliğine” karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları