Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24904 E. , 2017/15512 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24904 E. , 2017/15512 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24904 E. , 2017/15512 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda yetkiye itiraz ettiği, mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
HMK'nun 19/2. maddesi uyarınca, birden fazla yetkili icra dairesi varsa, borçlu yetki itirazında seçtiği icra dairesini bildirmelidir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz.
Somut olayda; icra takibine... 14. İcra Müdürlüğü'nde başlandığı, borçlu vekilinin icra mahkemesine verdiği dilekçede, çekin keşide yerinin ..., keşidecinin adresinin ... olduğunu, takibin başlatıldığı ... İcra Dairelerinin yetkisiz olup borçlunun ikametgahı olan ... ya da çekin keşide yeri olan ...yetkili olduğunu ileri sürdüğü görülmüştür. Bu durumda borçlu birden fazla yerin yetkili olduğunu ileri sürmekle beraber yetkili icra dairelerinden hangisini seçtiğini belirtmediğinden HMK'nun 19/2. maddesine uygun bir yetki itirazından söz edilemez.
O halde mahkemece, yetki itirazının açıklanan nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile yetki itirazının kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları