Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24882 E. , 2017/15498 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24882 E. , 2017/15498 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24882 E. , 2017/15498 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte, borçlu şirket, iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir ara kararı gereğince takibin durdurulması istemi ile icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
Somut olayda borçlu şirketin, istemine dayanak yaptığı Malatya 6.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2015/1211 Esas sayılı dosyasında ilgili mahkemece 02.12.2015 tarihli tensip tutanağının 8/b numaralı ara kararı ile "İİK’nın 179/b maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı öncesi veya sonrasında menkul gayrimenkul ve ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklardan dolayı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan veya devam eden icra takiplerinin durdurulmasına" şeklinde tedbir kararı verildiği görülmekte olup, takibin tedbir kararından sonra 13.04.2016 tarihinde başlatıldığı anlaşılmıştır.
O halde, mahkemece, anılan tedbir kararı gereğince borçlu yönünden takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları