Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24855 E. , 2017/15503 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24855 E. , 2017/15503 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529406
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24855 E. , 2017/15503 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsusu haciz yoluyla yapılan takipte borçlu icra mahkemesine başvurusunda; takibe konu çekin zamanaşımına uğradığını belirterek takibin geri bırakılmasını ve iptalini istemiş, mahkemece yazılı şekilde istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Çekin keşide tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 sayılı TTK.'nun 726. maddesinde, hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat haklarının ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğrayacağı, aynı Yasa'nın 730/18. maddesinin yollamasıyla çekler hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 662. maddesinde takip talebi ile zamanaşımının kesileceği 663. maddesinde ise zamanaşımını kesen işlem her kim hakkında vaki olmuşsa ancak ona karşı hükmün ifade edeceği düzenlemesine yer verilmiştir.
TTK.nun 730/18. maddesi göndermesi ile çekler hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 662. maddesine göre zamanaşımı, dava açılması, takip talebinde bulunulması davanın ihbar edilmesi ve alacağın iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir. Başlatılan takipte zamanaşımı süresince, alacaklının, icra dosyasında takibin devamını sağlayıcı nitelikte taleplerde bulunması ve takibi işlemsiz bırakmaması gerekir.
Somut olayda takibe konu çekin keşide tarihinin 02.06.2007 olduğu anlaşılmıştır. Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak 06.07.2007 tarihinde takibe başlandığı, borçlu adına çıkarılan ilk ödeme emrinin iade olduğu, 30.03.2016 tarihinde yenileme ve ödeme emri tebliğ talebinde bulunulduğu ve ödeme emrinin borçluya 12.04.2016 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Takip tarihi olan 06.07.2007 ile alacaklı tarafından yenileme ve ödeme emri tebliğ talebinde bulunulduğu 30.03.2016 tarihleri arasında takip dosyasında 23.06.2008, 20.10.2008, 27.07.2010, 30.03.2016 tarihlerinde işlem yapıldığı, işlem tarihleri arasında geçen süre dikkate alındığında TTK'nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımının gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece İİK'nun 169a/4-5. maddesi gereğince takibin kesinleşmesinden önceki zamanaşımı itirazının kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları