Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24852 E. , 2017/15505 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24852 E. , 2017/15505 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529423
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24852 E. , 2017/15505 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından ... 8. Aile Mahkemesi'nin 26.02.2013 tarihli ara kararına dayalı olarak başlatılan tedbir nafakasına ilişkin genel haciz yoluyla takipte alacaklı tarafından borçlunun itirazının kaldırılmasının istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda itirazın kaldırılmasına karar verilmiştir.
Dosyaya konulan banka kayıtlarının incelenmesinde; mahkemece, nafakaya ilişkin ara karar kurulmadan önce ve sonra yapılan ödemeler olduğu görülmektedir.
Ödemelerin belirli kıstaslar dahilinde yapılması halinde, nafaka borcundan mahsubu söz konusu olabilecektir. Bu bağlamda, nafaka alacağının tahsilini teminen borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerektiği gibi hakkaniyet kuralları gereği takip öncesine ait, yapılan ödemelerde hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığının da kabulü gerekir. Aksi halin kabulü, aşırı şekilcilik olup, hak zayiine ve mükerrer ödemelere neden olur.
Somut olayda; itirazın kaldırılmasına esas teşkil edecek meblağ mahkemenin ara kararıyla tedbir nafakası olarak tesis edilen ve ilamsız takibe konu olan miktardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunun incelenmesinde ise daha önceden taraflar arasındaki ilamlı takibe ilişkin şikayet üzerine verilen ... 6. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014/699 E., 2015/565 K. sayılı kararının da hesaplamada nazara alınmaması gerekirken hatalı olarak dikkate alındığı görülmüştür.
O halde bahsi geçen ve ilamlı takibe ilişkin mahkeme karararı dikkate alınmaksızın ve ayrıca nafaka ara kararında, nafaka başlangıç tarihi belirtilmediğinden anılan nafakanın ara karar tarihi olan 26/02/2013 tarihinden itibaren istenmesi mümkün olacağından dosya içeriğindeki banka kayıtları ile birlikte belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle yeniden bilirkişi raporu aldırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları