Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24847 E. , 2017/16043 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24847 E. , 2017/16043 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24847 E. , 2017/16043 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun, icra mahkemesine başvurarak diğer itirazları yanında icra müdürlüğünün yetkisine de itiraz ettiği, mahkemece; 15.12.2015 tarihli celsede taraflarca takip edilmeyen dosyanın HMK'nun 150/1. maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilmesinin ardından, 06.04.2016 tarihli duruşmada; davanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde yenilenmediği anlaşılmakla, HMK'nun 150/1. maddesi gereği davanın açılmamış sayılmasına ve kaydının kapatılmasına karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun 169/a-1. maddesinin son cümlesine göre; icra mahkemesi hakimi, yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir. Bu nedenle, borçlunun icra müdürlüğünün yetkisine yönelik itirazı yönünden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilemez.
O halde mahkemece, borçlunun yetki itirazının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile yetki itirazı yönünden de davanın açılmamış sayılmasına hükmolunması isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararlarıcron