Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24843 E. , 2017/16045 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24843 E. , 2017/16045 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24843 E. , 2017/16045 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından (1) adet bonoya dayalı olarak borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlu şirket; iflasın ertelenmesi davasında lehine verilen ihtiyati tedbir kararı gereği takibin durdurulması ve iptali istemi ile icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece; anılan tedbir kararının (1) yıl olarak sürelendirildiği ve süresinin 27.02.2015 tarihinde biteceği, davacı borçlu hakkında da ihtiyati haciz kararının 08.10.2015 tarihinde alındığı, ihtiyati haciz kararının ise, tedbir kararının bitiminden sonra alındığı gerekçesiyle davacının davasının reddine karar verilmiştir.
Somut olayda; borçlu şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında verilen Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.02.2015 tarih ve 2012/600 E., 2014/66 K. sayılı nihai kararının 3. maddesinin (a) bendine ait ‘İstisnalar’ başlığı altındaki (b) bendinde yer alan ‘Yukarıdaki istisnalar saklı olmak kaydıyla davacı hakkında’ yazılı kısmının (b-1) bendinde, takip borçlusu şikayetçi şirket hakkında; "... 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayalı takipler dahil olmak üzere hangi sebebe dayanırsa dayansın davacı hakkında başlamış ve başlayacak takiplerin, ihtiyati haciz uygulamalarının, ihtiyati tedbir uygulamalarının, icra ve iflas yoluyla takiplerden dolayı tüm muhafaza ve satış işlemlerinin, davadan sonraki her türlü hapis, takas, mahsup, temlik, teslim ve ilamlı veya ilamsız tahliye işlemleri ile İİK'nun 89/1. maddesindeki haciz ihbarnamelerinin durdurulmasına..." şeklinde tedbir kararı verildiği, alacaklı tarafından 05/01/2006 keşide tarihli (1) adet bonoya dayalı olarak, 08.10.2015 tarihli ihtiyati haciz kararı ile birlikte, 12.10.2015 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlu şirketin ise tedbir kararına istinaden takibin iptali istemi ile 20.10.2015 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere, iflasın ertelenmesine ilişkin davaya bakan mahkemece, takip tarihinden önce verilen 27.02.2015 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile; anılan tarihten itibaren, borçlu şirket hakkında başlamış ve başlayacak takiplerin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmiş olup, alacaklı tarafından borçlu şirket hakkında yapılan takibin, tedbir devam ettiği sürece duracağı anlaşılmaktadır.
Öte yandan, her ne kadar anılan tedbir kararı (1) yıl süreli olarak verildiyse de HMK.'nun 397. maddesi gereği, anılan iflas erteleme kararının kesinleşmesine kadar tedbir kararının etkisinin devam edeceği ve Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 27.01.2016 tarihli cevabi yazıda ise, anılan kararın temyiz edildiği ve halen kesinleşmediğinin ifade olunduğu görülmekle, bu durumda tedbir kararının halen devam ettiğinin ve dolayısıyla geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.
O halde, mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları