Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24776 E. , 2017/15351 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24776 E. , 2017/15351 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24776 E. , 2017/15351 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda, alacaklı tarafından aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığını, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 23/05/2016 tarih ve 2016/80 D.İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı verildiğini ve müvekkili borçlunun menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki alacakları üzerine ihtiyati haciz konulduğunu ileri sürerek İİK'nun 266. maddesi uyarınca uygun görülecek nakit teminat karşılığında menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki ihtiyati hacizlerin kardırılmasını talep ettiği, mahkemece,...2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 2016/80 D.İş 2016/82 K. sayılı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
2004 sayılı İİK'nun 266. maddesinde; “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.” hükmü yer almaktadır.
6100 Sayılı HMK.'nun ''Taleple Bağlılık İlkesi'' başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında da; ''Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir'' hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda mahkemece, istemin, İİK'nun 266. maddesine dayalı teminat karşılığında menkul ve gayrimenkul mallar üzerine konulan ihtiyati haczin kaldırılması niteliğinde olduğu gözetilerek, anılan madde doğrultusunda inceleme yapılarak menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda bir karar verilmesi gerekirken, talep dışına çıkılarak, karar verilmesi, doğru olmadığı gibi İİK'nun 265. maddesi uyarınca sadece ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin görevine giren bir karar niteliğinde olan ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/80 D.İş 2016/82 K. sayılı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları