Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24762 E. , 2017/15407 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24762 E. , 2017/15407 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24762 E. , 2017/15407 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; SGK'dan almakta olduğu emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece; işin esası incelenerek istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 88. maddesinin 19. fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda, SGK Başkanlığı tarafından, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, borçlunun emekli maaşından kesinti yapılmış olup, 5510 sayılı Kanun’un 88/19. maddesi uyarınca, kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi görevlidir (H.G.K'nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-198, 2004/193 sayılı kararı).
O halde mahkemece, sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesinin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları