Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24717 E. , 2017/15443 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24717 E. , 2017/15443 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24717 E. , 2017/15443 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İcra müdürlüğünce, Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen birinci haciz ihbarnamesi üzerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne izafeten DSİ 20. Bölge Müdürlüğü vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda, tüzel kişiliği olmayan birime gönderilen haciz ihbarnamesinin iptalini talep etmiştir.
İİK'nun 89. maddesine göre gönderilen haciz ihbarnamesinin muhatabı olan Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü’nün ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından, adı geçenin taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Üçüncü şahıs nezdinde mevcut olduğu iddia edilen alacak için, haciz ihbarnamesinin, sözü edilen Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Ehliyetsizliğe ilişkin bu durum, kamu düzeni ile ilgili olup re’sen dikkate alınmalıdır. Bu nedenlerle, İİK'nun 89. maddesine göre çıkartılan birinci haciz ihbarnamesi yok hükmünde olup, iptaline yönelik başvuru da süreye tâbi değildir.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile haciz ihbarnamesinin iptaline karar verilmesi gerekirken, şikayetin icra müdürlüğüne yapılması gerektiğinden bahisle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları