Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24692 E. , 2017/15434 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24692 E. , 2017/15434 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24692 E. , 2017/15434 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu şirket vekilinin, icra mahkemesine başvurarak ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğundan iptali ile tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 09/05/2016 olarak düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulü ile tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olarak düzeltilmesine karar verildiği görülmektedir.
Hükmi şahıslara ne şekilde tebligat yapılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. Tebligat adresinin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması ve tevziat saatlerinde kapalı olması veya tebligatın alınmasından imtina edilmesi halinde bu adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. ya da 35/4. maddelerine göre tebligatın yapılması gerekir.
Tüzel kişiler adına ticaret sicilindeki adresine gönderilen tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre yapılmış olması halinde tebliğ memurunun Yönetmeliğin 30 ve 31.maddelerindeki koşulları araştırmasına gerek yoktur. Zira, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin araştırılması ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi gerçek kişiler yönünden zorunlu olup, hükmi şahısların sıfatı ve niteliği itibari ile böyle bir araştırmanın yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
Somut olayda, alacaklı tarafından sözleşmeye dayalı olarak başlatılan ilamsız takipte, örnek (7) ödeme emrinin borçlu Beykent Grup İnşaat Turizm Gıda Otomotiv Kuyumculuk Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketinin "... Mah. (... Mah. ... Mah.) 1918 Sk. (...Marketle Aynı Sokakta) No:16 D:1 ......" adresine "Tevziat saatinde hanenin kapalı olmasından dolayı isim ve imzadan imtina eden komşuya soruldu. Muhatabın dışarıda olduğu beyan etmesi üzerine evrak muhtarlığa götürüldü. Evrak muhtarlığa teslim edilerek 2 nolu formül kapıya yapıştırıldı. İsim ve imzadan imtina eden komşuya haber bırakıldı.” şerhi verilerek tebliğ edildiği görülmektedir.
Mahkemece, yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler dikkate alınarak ödeme emrinin tebliğ tarihi itibariyle ilgili adresin borçlu şirketin ticaret sicil adresi olup olmadığı belirlenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları