Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24685 E. , 2017/15422 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24685 E. , 2017/15422 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24685 E. , 2017/15422 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
6100 sayılı HMK'nun 119. maddesine göre; "dava dilekçesinde davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, açık bir şekilde talep sonucu ve davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasının eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır".
Somut olayda, UYAP ortamında yapılan incelemelerde ve mahkemece gönderilen fiziki dosyada dava dilekçesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Mahkemece düzenlenen 15.06.2016 tarihli tensip tutanağında; alacaklının davacı, borçlunun davalı olarak gösterildiği ve dava türünün itirazın kaldırılması olarak belirtilerek dava dilekçesinin kabulüne karar verildiği görülmüştür. UYAP ortamına kaydedilen 07.04.2016 tarihli sayman mutemedi alındısına göre, alacaklı ...Emlak Üretim ve Değerlendirme A.Ş tarafından harç yatırılmak suretiyle dava açıldığı ve aynı tarihli tevzi formu ile dava türünün itirazın kaldırılması olarak belirlendiği görülmüştür. Bu durumda, mahkemece, karar başlığında davacı olarak borçlunun, davalı olarak alacaklının gösterilmesi ve talebin şikayet olarak nitelendirilmesi doğru değildir.
O halde, mahkemece, HMK'nun 119.maddesinde belirtilen unsurları taşıyan dava dilekçesi eksikliğinin giderilerek, davacı ve davalının netleştirilmesi için davacı tarafa süre verilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus yerine getirilmeden 15.06.2016 tarihli tensip tutanağı ile dava dilekçesinin kabulüne karar verilmesi ve talebin tensip zaptına aykırı şekilde şikayet olarak nitelendirilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları