Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24664 E. , 2017/15454 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24664 E. , 2017/15454 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24664 E. , 2017/15454 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu keşidecinin İİK'nun 168/3. maddesinde öngörülen yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda; takip konusu borca ve ferilerine yönelik itirazının yanı sıra, takip dayanağı çek üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek takibin durdurulmasını istediği, mahkemece, davanın kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
Senetteki imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, senet elinde olup takibe başlayan ve imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir (HGK. nun 26.04.2006 tarih ve 2006/12-259 E., 2006/231 K. sayılı kararı).
Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi'nin 24.05.2016 tarihli raporunda; takibe konu çekteki imzanın kuvvetle muhtemel ...'ın eli ürünü olmadığının bildirildiği, alacaklı vekilinin rapora itirazlarını içeren 17.06.2016 havale tarihli dilekçesinde ve 22.06.2016 tarihli celsede yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasını talep ettiği görülmüştür.
Bu durumda, mahkemece, yeniden bilirkişi raporu alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat bildirmeyen rapor esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Öte yandan, kabule göre de; İİK'nun 170/3. maddesi uyarınca imzaya itirazın kabulü halinde takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptaline hükmedilmesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları