12. Hukuk Dairesi 2016/24652 E. , 2017/15484 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535955
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/24652 E. , 2017/15484 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:53

12. Hukuk Dairesi 2016/24652 E. , 2017/15484 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlu, lehine Ankara 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/342 E. sayılı dosyası üzerinden iflasın ertelenmesi davasında takibin yapılmamasına ilişkin 08/01/2013 tarihinde tedbir kararı aldığını, aleyhine sonradan alacaklı tarafından 31/10/2013 tarihinde İstanbul 7. İcra Müdürlüğünün 2013/25255 E. sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapıldığını, borçlu tedbir kararı ile hakkında yapılan bu takibin iptalini talep etmiş, mahkemece, evrak üzerinden talebin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.
Dosya arasında bulunan İstanbul 24. İcra Hukuk Mahkemesinin 15/11/2013 tarih ve 2013/688 E.-2013/482 K. sayılı kararı ile aynı konuda ve aynı icra dosyasına ilişkin olarak takibin iptaline karar verildiği ve mahkemece verilen 09/03/2016 tarihli cevabi yazısından da bu kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
HMK'nun 114/1-ı maddesinde aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte (derdest) olmaması dava şartları arasında düzenlenmiştir. Derdestlik, dava açılmasının usul hukuku bakımından ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir. Aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı dava sebebine dayanarak daha önce bir dava açılmış ve bu dava görülmekte ise, aynı konunun yeni bir dava konusu yapılması mümkün değildir. Çünkü, aynı konuda iki dava açılmasında davacının korunmaya layık bir menfaati yoktur. Daha önce HUMK m.187/4'de ilk itiraz olarak nitelenen bu husus HMK m. 114/1-ı hükmü ile dava şartı haline getirilmiştir.
Aynı Yasanın 115.maddesi uyarınca, taraflar dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebileceği gibi, mahkemece de davanın her aşamasında kendiliğinden gözetilerek, dava şartı noksanlığının tespiti halinde davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.
Bu durumda, icra mahkemeleri kararları kendi aralarında kesin hüküm oluşturmakta olup, aynı konu, aynı taraf ve aynı sebebe dayalı olarak derdest bir itiraz dosyası bulunduğundan, mahkemece, istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe icra takibinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla