Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24647 E. , 2017/15485 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24647 E. , 2017/15485 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529484
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24647 E. , 2017/15485 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlu ...'ün murisi olan... aleyhine 22/05/2002 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığını, örnek 10 nolu ödeme emrinin 27/05/2002 tarihinde tebliğ edilerek takibin kesinleştiği ve...'ün 03/11/2006 tarihinde vefatı üzerine takibin mirasçılarına yöneltildiği 05/08/2010 tarihli örnek 7 nolu ödeme emrinden anlaşılmaktadır. Şikayetçi borçlunun icra mahkemesinden talebi, takibin kesinleşmesinden sonraki alacağın zamanaşımına uğradığına ilişkindir. Mahkemece, şikayetçi borçlunun istemi, kesinleşme önceki itirazlara yönelik olduğundan bahisle reddedilmiştir.
İİK'nun 71/2. maddesinde, borçlu takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33/a maddesi hükmünün kıyasen uygulanacağı, İİK' nun 33/a-1 maddesinde de zamanaşımı gerçekleşmişse icranın geri bırakılacağı hususu düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere borçlunun İİK.nun 71. maddesine dayanan isteminin incelenebilmesi, bu istemin belli bir süre içinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir (HGK.nun 04.11.1998 tarih ve 1998/12-763 E.-1998/797 K. sayılı kararı).
Kural olarak bir takipte tek ödeme emri çıkarılır. Mirasçılar hakkındaki takip ilk takibin devamı olduğundan mirasçılar adına ödeme emri çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. Adı geçenlere muhtıra gönderilerek takibin kendilerine karşı da sürdürüleceği isteğinin bildirilmesi ile yetinilmelidir. Ancak, fazladan ödeme emri çıkarılması yeni bir takibin başlatıldığı anlamına gelmeyip takibin mirasçılara karşı devam edildiğini gösteren muhtıra niteliğindedir.
Ödeme emri çıkarılması fuzuli bir işlem olduğundan mirasçılar, murisin ölümünden önceki işlemlere itiraz edemeyecektir. Mirasçıların başvurusu, mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği gibi itirazlarla, imhal, itfa, zamanaşımı (İİK.71) ve benzeri itirazlar olabilir. Bu nedenle, mirasçılara ödeme emri gönderilmesi esasa etkili olmayıp, yapılan tebligatın muhtıra olarak kabulü gerekeceğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak, borçlu, başvurusunda ayrıca İİK.nun 71/2.maddesi gereğince zamanaşımı itirazında da bulunmuş olup, yukarıda açıklandığı üzere, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borcun zamanaşımına uğradığına ilişkin başvuru süreye bağlı değildir.
O halde mahkemece, mirasçı borçlunun İİK.nun 71/2.maddesi kapsamında zamanaşımına yönelik itirazının esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları