Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24621 E. , 2017/15720 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24621 E. , 2017/15720 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24621 E. , 2017/15720 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine 08.02.2016 tarihinde kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibine karşı, borçlu Akfa... Ltd. Şti. icra mahkemesine başvurusunda; İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan iflasın ertelenmesi davasında verilen 09.02.2016 tarihli takibin durdurulmasına ve yeni takip yapılmamasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı gereğince icra müdürlüğüne yapılan hacizlerin kaldırılması talebinin müdürlükçe 25.02.2016 'da reddedildiğini ileri sürerek anılan memurluk kararının iptalini ve hacizlerin fekkini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmiştir.
Borçlu şirketin, istemine dayanak yaptığı İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/153 Esas ve 09.02.2016 tarihli ara kararının 1. paragrafı ile “... davacı şirket hakkında 6183 sayılı Kanun'a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, davacı hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine...'' karar verildiği görülmüştür.
Somut olayda; şikayete konu takibin 08.02.2016 tarihinde başlatıldığı, ihtiyati tedbir kararının ise takipten sonraki bir tarih olan 09.02.2016' da verildiği, borçlunun bu tedbir kararı ile icra müdürlüğüne yaptığı başvuruda, borçlu hakkında uygulanan hacizlerin kaldırılması ile bundan sonra haciz uygulanmaması yönünde karar verilmesini talep ettiği, müdürlüğün aynı tarihli kararı ile borçlunun hacizlerin kaldırılması talebinin reddi hakkında karar vermeden, takibin tedbir kararı gereğince durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, borçlu vekilinin bu tedbir kararı nedeniyle borçlu şirketin menkul ve gayrimenkul malları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına konulan tüm haciz ve ihtiyati hacizlerin kaldırılmasını talep etmesine rağmen mahkemece şikayetçinin talebinin, iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle takibin durdurulması yönünde değerlendirilerek hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları