Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24617 E. , 2017/15719 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24617 E. , 2017/15719 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24617 E. , 2017/15719 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine 24.04.2015 tarihinde kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibine karşı, borçlu şirketin Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan iflasın ertelenmesi davasında verilen 21.05.2015 tarihli tedbir kararına dayanarak takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmaktadır.
Borçlu şirketin, istemine dayanak yaptığı Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/201 Esas ve 21.05.2015 tarihli ara kararı ile “borçlu davacı aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına, evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına'' karar verildiği görülmektedir. Aynı mahkemece 25.11.2015 tarihinde iflasın ertelenmesi kararı verilip karar kesinleşinceye kadar tedbirlerin devamına karar verildiği bu durumda dava tarihi itibariyle iflasın ertelenmesindeki tedbir kararının geçerli olduğu muhakkaktır. Öte yandan, ihtiyati tedbir kapsamına göre; asliye ticaret mahkemesince, borçlu şirket hakkındaki takiplerin durdurulmasına karar verilmiş olup, anılan tedbir kararı uyarınca icra takibinin durması gerektiği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetin kısmen kabulü ile borçlu şirket hakkındaki takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları