Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24588 E. , 2017/15718 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24588 E. , 2017/15718 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24588 E. , 2017/15718 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlattığı icra takibinde borçlunun emekli maaşındaki haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
5510 sayılı Yasanın 93. maddesinde değişiklik getiren ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Yasanın 32/2-b maddesi gereğince; “.. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Bu yasa İİK’nun 83/a maddesine göre daha özel düzenleme içerdiğinden, takibin kesinleşmiş olması şartıyla 28.02.2009 tarihi ve sonrasında artık borçlunun 5510 sayılı Yasanın 93. maddesi kapsamındaki gelir-aylık ve ödeneklere ilişkin hacze muvafakati geçerli olacaktır (HGK’nun 27.05.2015 tarih ve 2013/12-2274 Esas, 2015/1486 Karar sayılı kararı).
Somut olayda, borçlu adına çıkan ödeme emrinin 13.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği ve borçlunun aynı gün icra müdürlüğüne başvurarak emekli maaşından her ay 1.415.00 tl kesinti yapılmasına muvafakat ettiğini beyan ettiği, alacaklı talebiyle muvafakat uyarınca borçlunun maaşından kesinti yapılmasını talep ettiği, mahkeme kararının gerekçesinde belirtildiği gibi borçlunun evine gidilerek haciz işleminin gerçekleştirildiği sırada borçlu tarafından verilmiş bir muvafakatin ve haczin söz konusu takip dosyasında bulunmadığı, takibin kesinleşmesinden sonra verilmiş bir muvafakat de bulunmadığı gözetildiğinde takibin kesinleşmesinden önce verilen muvafakat geçerli olmayacağından, mahkemece, verilen muvafakatın geçerli olmaması nedeniyle şikayetin kabulü ile emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları