Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24578 E. , 2017/16212 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24578 E. , 2017/16212 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24578 E. , 2017/16212 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
ŞİKAYETÇİLER : ...İnşaat-... İş Ortaklığı, ... Nak. Pet. Ür. İm. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı ... ... Tic. Ltd. Şti. tarafından borçlu... İnş. ... Ltd. Şti. hakkında bir adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takibin kesinleşmesi üzerine, borçlu ... İnşaat ... Ltd. Şti.'nin, ortağı olduğu ...İnş. ... Ltd. Şti. & ... Asfalt ... Ltd. Şti. Adi Ortaklığı hakkında düzenlenen İİK'nun 89/1, 2 ve 3 maddelerinde belirtilen haciz ihbarnamelerinin, iş ortaklığının adresine gönderilmemesi sebebiyle yapılan usulsüz tebliğden 08/01/2016 tarihinde haberdar olduklarını ileri sürerek 89/1. haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinin haberdar oldukları tarihe göre düzeltilmesi ve hükümsüz kalan 89/2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece,...İnş. ... Ltd. Şti. &... ... Ltd. Şti. Adi Ortaklığının taraf ehliyeti olmadığı gerekçesiyle HMK'nun 114/1-d maddesi gereğince davanın usulden reddine ve ... Nak. Pet. Ür. İm. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'nin davasının kabulüne, 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinin, öğrenme tarihi olan, 08/01/2016 olarak tespitine, 2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin iptaline karar verildiği görülmektedir.
Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince; sadece gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti bulunmaktadır (Prof. Dr. ... Kuru İcra Ve İflas Hukuku El Kitabı 2004 bas. Sahife 137. HGK. nun 08.10.2003 tarih ve 2003/12-574 E. 2003/564 K. sayılı içtihadı).
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620. maddesi uyarınca; iki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri ortaklığın ...'nin) tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti de yoktur. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re’sen nazara alınır. Ancak, gerçek ya da tüzel kişi olan adi ortaklığın ortaklarından her birinin, adi ortaklık hakkında yapılan takibe yönelik olarak şikayet haklarının bulunduğu izahtan varestedir.
Somut olayda icra mahkemesine başvuranın iş ortaklığına izafeten... ... Ltd. Şti. olduğu ve şikayet dilekçesine ekli vekaletname ile, iş ortaklığı yetkilisi tarafından avukata vekalet verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, şikayet, iş ortaklığına ilişkin olup, şikayete gelenin ise, iş ortaklığını oluşturan şirketlerden biri olmasına ve dolayısıyla taraf ehliyeti bulunmasına rağmen iş ortaklığı hakkında karar verilmeyip, şikayet başvurusu bulunmayan ... ... Ltd. Şti. hakkında hüküm kurulması isabetsizdir.
Öte yandan, her ne kadar temyiz talebinde bulunan alacaklı ise de, yukarıda da belirtildiği üzere, takipte taraf ehliyetinin kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle bu husus mahkemece re'sen nazara alınması gerektiğinden, taraf ehliyeti bulunmayan iş ortaklığına İİK'nun 89. maddesi kapsamında gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları