Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24570 E. , 2017/15327 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24570 E. , 2017/15327 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24570 E. , 2017/15327 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine ... 2. İş Mahkemesi'nin 08/12/2015 tarih,... Esas, ... Karar sayılı ilamına dayalı olarak ücret alacakları, mahkeme vekalet ücreti, yargılama gideri ve faizleri ile birlikte tahsili talebiyle genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlanıldığı, alacaklının borçlunun itirazı ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla itirazın kaldırılması isteğiyle yaptığı başvuru üzerine mahkemece, ilamın yargılama giderine ilişkin bölümü dışında kalan bölümünün tespit niteliğinde olduğu, ilamlı takibe konu yapılması mümkün olmadığından bu bölüm yönüyle ilamsız icra yoluyla takip yapılmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istemin kısmen kabulü ile, dört aylık ücret alacağı ile işlemiş faiz yönünden borçlunun itirazının kaldırılmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin alacağın tahsili için ilamlı icra yoluyla takip yapılması gerekirken bu alacak kalemleri yönünden de ilamsız icra yoluyla takip yapılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu alacaklar yönünden davanın reddine karar verildiği, kabul edilen kısım yönünden alacaklı lehine, reddedilen kısım yönünden borçlu lehine icra inkar tazminatına hükmedildiği görülmüştür.
İİK.nun 68. maddesine göre, talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Somut olayda, takip dayanağı olan iş mahkemesi ilamının hüküm fıkrasının incelenmesinde; yargılama gideri ve avukatlık ücreti dışındaki kısımların eda hükmünü içermediği, dayanak ilamın 1 nolu bendinde; “Davacının davasının kabülü ile, işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine, davacının işe iade için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,” karar verilmiş olduğu görülmekte olup, hükümde öngörülen hususlar yönünden, alacaklının borçlunun yanında tekrar işe başlamak için süresinde başvurup başvurmadığının belirlenmesi ile süresi içerisinde başvurusu halinde ise 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. madde koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarının tespitinin yargılamayı gerektirdiği, ilamın İİK.'nun 68. maddesi kapsamında belge niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, alacaklının itirazın kaldırılması isteminin asıl alacak ve fer'ileri yönünden de reddi gerekirken yazılı gerekçe ile asıl alacak ve fer'ileri yönünden istemin kabulü ile itirazın kaldırılmasına karar verilmesi tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları