Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24544 E. , 2017/15320 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24544 E. , 2017/15320 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24544 E. , 2017/15320 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun; takip dayanağı bonodaki imzaya ve borca itirazı ile takibin öncelikle geçici olarak durdurulması ve lehine tazminata hükmolunması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; davanın reddine ve anılan takibin geçici olarak durdurulduğu gerekçesiyle borçlu aleyhine %20 icra inkar tazminatı ile %10 para cezasına karar verildiği görülmüştür.
6100 sayılı HMK'nun 294. maddesi gereğince hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Aynı Kanun'un 297/2. maddesine göre hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Yine aynı Kanun'un 298/2. maddesinde; gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamayacağı düzenlenmiştir. Esasen kısa kararı yazıp, tefhim etmekle davadan elini çekmiş olan hakimin artık bu kararını değiştirmesine yasal olanak da yoktur. Kısa kararla gerekçeli kararın birbirinden farklı olması, yargılamanın aleniyeti ve kararların alenen tefhim olunmasına ilişkin Anayasa'nın 141. maddesi ile HMK'nun yukarıda değinilen emredici nitelikteki maddelerine de aykırı bir durum yaratır. Ayrıca bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, re'sen gözetilmesi yasa ile hakime yüklenmiş bir görevdir.
Somut olayda; mahkemece yüze karşı verilen kısa kararda; davanın reddine ve icra takibinin geçici durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle takibe konu alacağın %20'si oranına tekabül eden 2.000 TL icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine karar verilmesine karşın, gerekçeli kararda; davanın reddi ile birlikte, icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle takibe konu alacağın %20'si oranına tekabül eden 2.000 TL icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine ve takibe konu alacağın %10'u oranında 1.000 TL para cezasının davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına karar verilerek kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki meydana getirilmiştir.
Mahkemece, HMK'nun 298/2. maddesinde düzenlenen "gerekçeli kararın, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamayacağı" kuralı gereğince tefhim edilen kısa karara uygun hüküm kurulması için hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları