Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24496 E. , 2017/15067 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24496 E. , 2017/15067 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24496 E. , 2017/15067 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR : ŞİKAYETÇİLER : ..., ..., ..., ..., ...
DAVALILAR : BORÇLULAR : ..., ..., ... vd.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçiler (alacaklı mirasçıları), icra mahkemesine yaptıkları başvuruda; alacaklı muris ... tarafından borçlular aleyhine ... 5. İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası üzerinden kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığını, aldıkları yetki ile borçlular hakkında Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açtıklarını, davaya konu taşınmazlar üzerindeki hacizler devam etmesine rağmen, hacizlerin sehven düştüğünün öğrenilmesi üzerine, ... 5. İcra Müdürlüğü'nde yaptıkları araştırmada icra dosyasının bulunamadığını, komisyon kararı ile imha edildiğini, ancak geçici dosya yapılarak ortaklığın giderilmesi davasının sonucunun beklendiğini belirterek, dosyanın ihyasına karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece, ortaklığın giderilmesi davasının görüldüğü ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, icra dosyasının gerekli olmadığını belirttiği, dosyanın ihyası konusunda herhangi bir talebinin bulunmadığı, dolayısıyla dava tarihi itibari ile şikayetçilerin icra dosyasının ihyasını istemekte hukuki yararlarının olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde ...Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 18. maddesinde; "İcra dosyalarının yenileme muamelesi yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir" düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca anılan yasa hükmü, başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası hakkında da kıyasen uygulanır. Bu genelgeye göre, öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığa gönderilmesi, Bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde, bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan edilmesinin sağlanması, dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlıkça yaptırılacak Resmi Gazete ile ilanı ve kıyasen mahallinde yapılacak olan ilandan sonra, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesi hükmünün uygulanabileceği, dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda 4473 sayılı Kanun'un 3. maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine; ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Somut olayda; mahkemece, icra dosyasının ihyasının uygun olup olmadığı konusunda Adalet Bakanlığından görüş sorulduğu, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarihli cevabi yazısında, icra dosyasının yasal prosedüre uygun olarak arşive kaldırılıp kaldırılmadığı ve yenilenmesi talep edilen dosyanın ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasına gerekli olup olmadığı hususunun mahkemesinden sorularak ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yenileme talebinde bulunulması halinde, bu talebin Bakanlığa iletilmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine, icra dosyasının yasal prosedüre uygun olarak arşive kaldırılıp kaldırılmadığına ilişkin icra dairesine gönderilen müzekkereye verilen 07.08.2015 tarihli cevabi yazıda, ... Esas sayılı takip dosyasının, 2000 yılında takipsizlik nedeniyle kapatıldığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı'nın 06/03/2007 tarih ve 128/1 sayılı genelgesi gereğince, devlet arşiv hizmetleri hakkındaki Yönetmeliğin 42. maddesi ile imha kararı listelerinin 10 yıl süre ile saklanması hükmü gereğince 21/01/2011 tarihinde imha tutanağı ile imha edildiğinin bildirildiği, ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de 20/08/2015 tarihli cevabi yazısında, ilamın temyiz edildiğinin, kararın ve temyiz evraklarının halen taraflara (296 taraflı) tebliğ aşamasında olduğunun, bu aşamada... 5. İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyasının gerekli olmadığının, gerekli olması halinde bilgi verileceğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.
İhyası istenen icra dosyasından haczedilen taşınmazlarla ilgili olarak ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10/04/2012 tarih ve ... E.-... K sayılı kararı ile ortaklığın giderilmesi davasının açılmamış sayılmasına karar verildiği, kararın temyiz edildiği, davanın derdest olduğu, dolayısıyla icra dosyası aslına ihtiyaç olabileceği de dikkate alındığında, ayrıca yöntemine uygun olarak imha edilen icra dosyaları hakkında da, "başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası" cümlesinden olmak üzere 4473 sayılı Yasanın 18. maddesi uygulanarak anılan icra dosyasının ihyasının mümkün olması nedeniyle, yerel mahkemenin, imha edilen dosyanın ihya edilemeyeceğine yönelik tespit ve gerekçesi yerinde görülmemiştir.
O halde, mahkemece, istemin kabulü ile ... 5. İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyasının ihyasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları