Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24486 E. , 2017/15046 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24486 E. , 2017/15046 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24486 E. , 2017/15046 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi tarafından, ...Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ortaklığın giderilmesi ilamına istinaden satış memurluğunca yapılan ihalenin kesinleşmesi ve taşınmazın ihale alıcısı adına tescili üzerine İİK.’nun 135/2. maddesi kapsamında gönderilen 08/10/2015 tarihli tahliye emrinde belirtilen tahliyenin durdurulması istemi ile icra mahkemesine başvurulduğu anlaşılmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 322/2. maddesinde; ''Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hâllerde, hâkim satış için bir memur görevlendirir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır'' hükmüne yer verilmiştir.
2004 sayılı İİK'nun 4. maddesinin son fıkrası da; "İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların icra mahkemesi o mahkemenin hakimidir." hükmünü içermektedir.
Buna göre; satış memuru davaya bakan sulh hukuk mahkemesince tayin edildiğinden, satış memurluğunca yapılan işlemlere karşı yöneltilecek şikayetler, icra mahkemesi tarafından değil ortaklığın giderilmesine karar vermiş olan sulh hukuk mahkemesi tarafından incelenir.
Bununla birlikte, HMK'nun 1. maddesi hükmüne göre, göreve ilişkin kurallar kamu düzeninden olup mahkemece re’sen dikkate alınması zorunludur.
O halde mahkemece, re'sen görevsizliğe ve dosyanın görevli ... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre şikayetçinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları