Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24433 E. , 2017/15171 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24433 E. , 2017/15171 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529499
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24433 E. , 2017/15171 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda annesinden kendisine intikal eden taşınmazlara haciz konulduğunu, oysa kendisine intikal edecek mirası mahkeme kararıyla reddettiğini belirterek, taşınmazlara konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulü ile taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
HMK'nun dava şartlarını düzenleyen 114.maddesinin (h) bendi ile davacının dava açmakta hukuki yararının olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda, şikayetçinin ... 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10.08.2010 tarih ve 2010/862E. - 2015/1221 K. sayılı kararıyla muris ...'in mirasını kayıtsız şartsız reddettiği anlaşılmış olup, bu aşamadan sonra taşınmazlar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı kalmamıştır. Tasarruf hakkının olmadığı taşınmazlardaki haczin kaldırılmasında borçlunun artık hukuki yararı bulunmamaktadır.
O halde mahkemece istemin dava şartı (hukuki yarar) yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları