Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24428 E. , 2017/15169 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24428 E. , 2017/15169 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24428 E. , 2017/15169 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek (7) numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal süre içerisinde icra müdürlüğüne verdiği dilekçe ile icra dairesinin yetkisine itirazda bulunarak takibi durdurduğu, alacaklının, yetkiye itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine yaptığı başvurunun, mahkemece, evrak üzerinde incelenerek sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.
Başvuru İİK'nun 68. maddesine dayalı itirazın kaldırılması talebi olup, aynı Kanun'un 70. maddesi uyarınca, icra mahkemesince incelemenin duruşmalı olarak yapılması zorunludur.
O halde mahkemece duruşma açılıp taraf teşkili sağlanarak tarafların iddia ve delilleri tesbit edilip, takip alacaklısı ile icra mahkemesine yetkiye itirazın kaldırılması için başvuru yapan kişinin aynı kişi olup olmadığı da değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, İİK'nun 70. maddesinin amir hükmüne aykırı olarak evrak üzerinde yapılan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları