Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24363 E. , 2017/15092 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24363 E. , 2017/15092 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529348
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24363 E. , 2017/15092 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
ŞİKAYETÇİLER :...,...,...,...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu ..., şikayetçiler ..., ... ve alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1)Şikayetçiler ... ve ...'in temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre şikayetçiler ... ve ...'in temyiz itirazlarının REDDİNE;
2)Borçlu ... yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu mirasçı aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde; borçlu ve diğer paydaşların icra mahkemesine başvurarak murisleri adına kayıtlı olan ...İli, ...İlçesi ... Mahallesi 164 ada 21 ve 22 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak meskeniyet şikayetinde bulundukları, mahkemece borçlu yönünden şikayetin reddi ile 21 parsel sayılı taşınmazın satılarak borçlunun haline münasip ev alabileceği miktarın borçluya, artan miktarın alacaklıya ödenmesine; diğer mirasçılar yönünden ise sıfat yokluğundan şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi gereğince; borçlunun "haline münasip" evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki "aile" terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirildikten sonra, haczedilen yerin kıymeti bundan fazla ise satılmasına karar verilmeli ve satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen mesken için gerekli olan miktar borçluya bırakılmalı, kalanı hak sahiplerine ödenmelidir. Bu kıstasları aşan nitelik ve evsaftaki yerlerle, makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan ve ikamet için zorunlu öğeleri içeren bir meskenin dışındaki yerler, maddede öngörülen amaca aykırıdır. Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin yukarıda belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez.
Yine İİK'nun 82. maddesi hükmüne göre haczedilmezlik şikayetinde bulunan şikayetçi borçlunun payına isabet eden değerden haline uygun bir mesken edinip edinemeyeceği araştırılarak sonuca gidilmesi icap eder.
Somut olayda meskeniyet şikayetine konu ...İli, ... İlçesi ... Mahallesi 164 ada 21 ve 22 parsel sayılı taşınmazların muris ... adına kayıtlı olduğu, nüfus kayıt örneğinin incelenmesinde borçlu ...'ın kardeşleriyle birlikte mirasçı
konumunda bulunduğu, mahkemece borçlu hakkında bilirkişi raporuna dayalı olarak 21 nolu parsel yönünden meskeniyet şikayetinin reddine karar verildiği görülmektedir. Hükme esas alınan 10/03/2016 tarihli bilirkişi raporunun incelenmesinde; taşınmazların değerlerinin ayıntılı olarak belirlendiği, ancak borçlunun miras hissesine karşılık gelen miktar belirlenmeden, 21 parsel sayılı taşınmazın tamamı borçluya intikal edecekmiş gibi değerlendirme yapılarak, taşınmazın borçlunun haline münasip meskeni olmadığı yönünde görüş bildirildiği görülmüştür.
Mahkemece; veraset ilamı da celbedilerek bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle, 21 parsel sayılı mahcuz taşınmazın değeri üzerinden borçlu ...'ın hissesine düşen miktar tespit edildikten ve borçlunun bulunduğu yerden daha mütevazi koşullara sahip yerlerde haline münasip alabileceği evin değeri açık ve net şekilde belirlendikten sonra, borçlunun hissesine düşen miktar, haline münasip alabileceği evin değerinden düşük ise meskeniyet şikayetinin kabulüne; hissesine düşen miktar, haline münasip alabileceği evin değerinden fazla ise şikayetin kısmen kabulü ile taşınmazın satılarak haline münasip evin alınması için gerekli miktarın borçluya, kalanının ise alacaklıya ödenmesine ve taşınmazın haline münasip evi alabileceği değerden az olmamak üzere satılmasına karar verilmesi gerekir.
3)Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Mahkemece her iki taşınmaz yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmışsa da; 22 parsel sayılı taşınmazla ilgili haczedilmezlik şikayetine ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmediği görülmüştür.
O halde mahkemece, borçlunun 22 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki İİK'nun 82/1-12. maddesinde düzenlenen meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik şikayetinin de incelenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, anılan taşınmaza ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı ve borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) ve (3) nolu bentlerinde yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları