Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24293 E. , 2017/15153 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24293 E. , 2017/15153 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24293 E. , 2017/15153 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ...,...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Borçluların temyiz itirazlarının inclenmesine;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçluların temyiz itirazlarının REDDİNE;
2-Alacaklının temyiz itirazlarına gelince;
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçluların yasal sürede icra mahkemesine yaptıkları başvuruda; borca istinaden 21.01.2016 tarihinde 60.000,00 TL, 25.03.2016 tarihinde ise 30.000,00 TL ödeme yaptıklarını, kalan 40.000,00 TL borcu ise alacaklı şirketten aldıkları malların teslim edilmemesi nedeni ile ödemediklerini, alacaklı tarafından 60.000,00 TL'lik ödeme takipten düşülmesine rağmen 25.03.2016 tarihinde yapılan 30.000,00 TL'lik ödeme düşülmeksizin takip başlatıldığını ileri sürerek borca ve faize itiraz ettikleri, mahkemece, takibe dayanak senedin 130.000,00 TL'lik senet olduğu, ancak takibin 65.000,00 TL üzerinden başlatıldığı, başlatılan takibin kısmi ödemeye karine teşkil ettiği gerekçesi ile takibin, borçluların kabul ettiği 40.000,00 TL üzerinden devamına, kalan kısım açısından iptaline karar verildiği görülmektedir.
İİK.'nun 169/a-1 maddesi gereğince borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlandığı takdirde mahkemece itiraz kabul edilir. Öte yandan, Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, sunulan ödeme belgesinin takip konusu borç için verildiğinin kabul edilebilmesi için, belgede, takibin dayanağı olan bonoya açıkça atıf yapılması zorunludur.
Somut olayda, takibe dayanak bononun 130.000,00 TL bedelli olduğu, alacaklı tarafından 65.000,00 TL asıl alacak ve ferileri üzerinden takibe geçildiği anlaşılmıştır. Borçlular tarafından, borca ilişkin ödeme iddialarını kanıtlamak amacıyla takibe dayanak yapılan bonoya atıfta bulunan bir belgenin ibraz edilmediği, alacaklının 18.05.2016 tarihli cevap dilekçesinde ve yargılama aşamasında, borçluların ödeme iddiasına ilişkin bir kabulünün bulunmadığı ve itirazın reddine karar verilmesini istediği görülmektedir.
Bu durumda, borçlular, ödeme iddialarını İİK'nun 169a/1. maddesinde belirtilen nitelikte bir belge ile kanıtlayamadıklarından mahkemece borçluların borca itirazlarının tümden reddi gerekirken, başlatılan takibin kısmi ödemeye karine teşkil edeceği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları