Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24289 E. , 2017/15096 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24289 E. , 2017/15096 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24289 E. , 2017/15096 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine başvurarak imza itirazında bulunduğu; mahkemece verilen ilk kararın kesin kanaat bildirmeyen rapora dayanılarak verildiğinden bahisle dairemizce bozulması üzerine yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda; mahkemece takibe dayanak bono üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda ...Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyelerinden oluşan heyet tarafından düzenlenen 05.05.2016 tarihli raporda özetle davacının resmi kurumlardaki belge asıllarına göre iki ayrı imza örneğinin olduğu, 1997 tarihli resmi senedin altındaki imzanın gerçek olması halinde dava konusu senetler altındaki imzanın davacının eli ürünü olduğu, diğer kurumlardaki davacı imzalarının gerçek kabul edilmesi halinde dava konusu senetler altındaki imzanın davacının imzası ile benzerlik oluşturmadığının belirtildiği, borçlu vekilinin 18.05.2016 tarihli duruşmada yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini ileri sürerek rapora itiraz ettiği görülmüştür.
Mahkemece, bahsi geçen rapor hükme esas alınmak suretiyle itirazın reddine karar verilmiş ise de, alınan raporun kesin kanaat içermemesi nedeniyle hüküm kurmaya elverişli olmadığı açık olup, anılan rapora göre sonuca gidilemez.
Bu durumda, mahkemece, uzman bilirkişilerden oluşturulacak kuruldan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat içermeyen ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları