Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24280 E. , 2017/15146 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24280 E. , 2017/15146 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24280 E. , 2017/15146 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine üç ayrı takip dosyasından başlatılan takiplere ilişkin olmak üzere, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvurularında; takip dosyalarından 541 ada 13 parselde kayıtlı 7 nolu bağımsız bölüm üzerine konulan hacizlerin, anılan taşınmazın haline münasip evi olduğu iddiasıyla İİK'nun 82/12. maddesi gereğince kaldırılması talebiyle üç ayrı dosyada ayrı ayrı meskeniyet şikayetinde bulunduğu, mahkemece aynı mahkemenin ... E., ... E. ve ... E. sayılı olmak üzere (3) adet dosyanın, ... E. sayılı dosyasında birleştirilmesine ve yargılamanın anılan dosya üzerinden devamına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Şikayete konu taşınmazın tapu kaydındaki ipoteklere ilişkin borcun devam edip etmediği ilgili bankalardan sorulup araştırılması gerekirken, bu konuda araştırma yapılmadan sonuca gidilmesi isabetsiz ise de, temyiz edenin sıfatına ve temyiz dilekçesi içeriğine göre bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
Mahkemece, her üç dosyanın birleştirilmesine karar verildiği gerekçeli kararda belirtilmesine rağmen, hüküm fıkrasında birleştirilen ... E. sayılı dosyaya yer verilmediği görülmüştür.
Birleştirilen davalar birlikte incelenip karara bağlanır. Yani davaların tahkikat safhası müşterektir. Ancak kararda, birleştirilen davaların ayrı ayrı belirtilmesi ve hükümde, birleştirilen her dava için ayrı ayrı karar verilerek, her dava için verilen kararın ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken, mahkemece, asıl dava ile birleştirilen aynı mahkemenin ... Esas sayılı dosyası hakkında 6100 Sayılı HMK'nun 297/2. maddesine aykırı olarak hüküm kurulmadığı görülmektedir.
Mahkemece asıl ve birleşen dosyalar hakkında ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken, mahkemenin ... E. sayılı dosyası hakkında hüküm kurulmamış olması bozmayı gerektirmiştir
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları