Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24279 E. , 2017/15147 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24279 E. , 2017/15147 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24279 E. , 2017/15147 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekilinin talebi üzerine, icra müdürlüğünce borçluya ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ve benzeri her türlü ruhsatın haczine karar verildiği, borçlunun, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ve Benzinlik İşletme Ruhsatına konulan haczin kaldırılması talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin esası incelenerek istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
Haczedilmezlik şikayeti, İİK'nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tâbi olup, bu süre öğrenme tarihinden başlar.
Somut olayda, borçlunun 23/05/2016 tarihli dilekçesi ile şikayet konusu ruhsata konulan haczin kaldırılması istemi ile icra müdürlüğüne başvurduğu anlaşılmış olup, bu tarihte hacizden haberdar olduğunun kabulü gerekir. İcra müdürlüğüne yapılan itiraz sonuç doğurmayacağından, icra mahkemesine yapılan 16/11/2015 tarihli başvurunun 7 günlük süreden sonra olduğu görülmektedir.
O halde mahkemece, borçlunun şikayetinin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları