Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24250 E. , 2017/15140 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24250 E. , 2017/15140 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24250 E. , 2017/15140 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR :
ALACAKLILAR : ... Asansör San. Tic. Ltd. Şti.,... İnş. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Borçlunun... 11. İcra Hukuk Mahkemesi'nin ... Esas ve aynı mahkemenin ... E. sayılı dosyalarında meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu, ...11. İcra Hukuk Mahkemesi'nin ... E. sayılı dosyasının, aynı mahkemenin ... E. sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Birleştirilen davalar birlikte incelenip karara bağlanır. Yani davaların tahkikat safhası müşterektir. Ancak kararda birleştirilen davaların ayrı ayrı belirtilmesi ve hükümde birleştirilen her dava için ayrı ayrı karar verilerek, her dava için verilen kararın ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken, mahkemece asıl dava ve birleştirilen dava dosyası hakkında 6100 sayılı HMK'nun 297/2.maddesine aykırı olarak ayrı ayrı hüküm kurulmadığı görülmektedir.
Mahkemece asıl ve birleşen dosyalar hakkında ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken, tek hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazları ile alacaklıların temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları