Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24074 E. , 2017/15029 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24074 E. , 2017/15029 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24074 E. , 2017/15029 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin ipotek alacaklısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK'nun 153/1. maddesinde; “İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi onbeş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir....” düzenlemesi yer almaktadır.
Şikayete konu ipotekli taşınmazın paydaşlarının vekili, yukarıdaki madde hükmü çerçevesinde ipoteğin terkin işlemleri için icra müdürlüğüne başvurmuş, takip eden işlemler neticesinde icra müdürlüğünce ipotek kaydının terkini için dosya icra mahkemesine gönderilmiş, icra mahkemesince, İİK'nun 153. maddesindeki yasal koşulların oluşması nedeniyle ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir.
İpotek alacaklısı, ipoteğin fekki talebi üzerine, kanunen makbul bir sebep beyan ederek borçlunun yatırdığı parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina edebilir.
Somut olayda, ipotek lehtarının mirasçısına, icra müdürlüğünce, İİK'nun 153. maddesine göre muhtıra çıkarıldığı, mirasçı vekili, muhtıra tebliğinin usulsüz olduğunu ve ipotek bedelinin günün koşullarına uyarlanmadığını ileri sürmüş olup, bu beyan İİK'nun 153. maddesinde belirtilen kanunen makbul bir sebep niteliğindedir. Bu durumda ihtilafın çözümlenmesi yargılama yapılmasını zorunla hale getirdiğinden, ipoteğin fekki anılan madde kapsamında talep edilemez.
O halde mahkemece, istemin açıklanan nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : İpotek alacaklısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları