Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/24063 E. , 2017/15323 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/24063 E. , 2017/15323 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/24063 E. , 2017/15323 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : ..., ..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK'nun 135/2. maddesine göre; "Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmez ise zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." Bu hükme göre, alıcıya ihalesi yapılan taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise "ihalenin kesinleşmesi üzerine" alıcı, satış memurluğundan, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir.
Somut olayda;... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ... E-... K. sayılı ortaklığın giderilmesi davasında davacıların hissedarlar ..., ... ve ..., davalısının hissedar ...olduğu, davanın 02/10/2014 tarihinde açıldığı, 06/05/2015 tarihinde karara çıktığı ve kesinleştiği, ... İli ... İlçesi... Mahallesi 1057 ada 1 parsel sayılı taşımazın açık artırma sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verildiği, 28/12/2015 tarihinde yapılan ihale ile taşınmazın 98/108 hissesine sahip hissedarlar ..., ... ve ...'ın diğer 10/108 hisseyi satın aldığı, satış konusu taşınmazdaki kiracının tahliyesi için satış memurluğunca tahliye emri gönderildiği, şikayetçinin İİK.nun 135. maddesi uyarınca gönderilen tahliye emrine karşı sulh hukuk mahkemesinde şikayette bulunduğu görülmüştür.
Şikayetçi İİK.nun 135. maddesine göre yapmış olduğu şikayetine dayanak olarak; müteveffa babasının kiracılığı devam eder iken davalı hissedarların ...2. Noterliği'nin 26.11.2008 tarih 7599 yevmiye sayılı ve ...2. Noterliği'nin 21/01/2010 tarih ve 842 yevmiye sayılı kira artırımı ve tahliye konulu ihtarlarını babası ...'ya gönderdiklerini ve tahliye davası açıldığını, kiracının ölümü halinde kira ilişkisinin mirasçılarca devam ettirileceğini, mirasçıların kiracı sıfatı kazanacaklarını ileri sürdüğü, ayrıca delil olarak davalı hissedar ihale alıcıları ile kendi aralarında yapmış oldukları 30/12/2011 tarihli ve 30/12/2013 tarihli adi kira sözleşmelerini gösterdiği görülmekte olup, kiralayan sıfatında bulunan davalı hissedar ihale alıcıları bu kira sözleşmelerini kabul etmişler, inkar etmemişler, ancak kira sözleşmelerinin adi yazılı olduğunu, ihale öncesi taşınmazın tamamı üzerinde tasarruf hakkına sahip olmadıklarından hisselerini kiraya verdiklerini ve şikayetçi ile birlikte sözleşmeyi imzalayan diğer kiracının zorunlu dava arkadaşlığı olduğundan birlikte dava açması gerektiği nedenleriyle şikayetçinin bu belgeye dayanmasının yersiz olduğunu bildirmişlerdir. Ortaklığın giderilmesi ilamına dayanılarak alıcıları üzerine ihalesi yapılan taşınmazın, hissedarlarından bir veya bir kaçının doğruladığı kira sözleşmesine dayanılarak işgal edildiği anlaşıldığı takdirde ibraz edilen bu belgenin tarihine bakılmaksızın İİK.nun 135. maddesinde bahsedilen 3. kişiler hakkındaki hükmün uygulanması gerekir. Bu durumda ihale alıcısı hissedarların şikayetçi ile adi yazılı kira sözleşmeleri yaptıkları kabullerinde olduğundan şikayetçinin resmi bir belge ile belgelenmiş akde dayanarak kiracılığını ispatlamasına gerek yoktur. Başka deyimle anılan durumun gerçekleşmesi halinde alıcı bu maddeye dayalı olarak icra yoluyla tahliye isteyemez. Ancak TBK hükümlerine göre mahkemeden tahliye talebinde bulunabilir. ( İBK. 13.4.1955 tarih, 5/8 sayılı kararı bu doğrultudadır. ).
O halde mahkemece, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şikayetin kabulü ile tahliye emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları